Stadgar

§ 1 Firma
Föreningens firma är Nordanstigs Företagare ek för.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Bergsjö, Nordanstigs kommun.

§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att administrera ekonomiska resurser gemensamma för medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva för medlemmarna gemensamma projekt, med anknytning till medlemmarnas näringsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska aktivt verka för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan företag i regionen samt verka för att regionens näringsliv utvecklas positivt.

§ 4 Medlemskap
Till medlem antas företag med anknytning till Nordanstigs kommun, 
som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål. Företaget skall vara verksamt i Nordanstigs kommun eller ha annan stark förankring i Nordanstigs kommun.

§ 5 Medlems åligganden
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats
Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 200 kr. Insatsen betalas kontant vid inträdet i föreningen. Ingen får delta med mera än en insats. Insatsen återbetalas ej då medlem upphör att vara medlem.

§ 7 Årsavgift
Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift vars storlek bestämmes av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. Betalas ej medlemsavgiften inom föreskriven tid upphör medlemskapet i föreningen.

§ 8 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämma för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller den styrelsen utser.

§ 11 Revisor
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor för tiden intill dess ordinarie Föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår

§ 13 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande, protokollförare och justeringsman
2. Justering av röstlängden.
3. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
4. Årsredovisning jämte revisors berättelse.
5. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor.
7. Budget och medlemsavgift.
9. Val av styrelse och eventuella suppleanter, val av revisor.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker per e-post och annonsering och skall vara utsänd i god tid före ordinarie stämma, och senast en vecka före extra stämma. Även andra viktiga meddelanden till medlemmar sker skriftligen per e-post eller annonsering. Meddelande kan också ske genom utskick per brev vid speciella tillfällen.

§ 15 Behandling av uppkommen vinst
Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas. (Alltså behållas i föreningen).

§ 16 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses skall tillgångarna delas 
lika mellan föreningens medlemmar