Menu

Stadgar

Stadgar för Nordanstigs Företagare och Turism ek. förening

Org. nr 769603-1603

Antagna den 2023-05-24

§1. Firma

Föreningens namn är Nordanstigs Företagare och Turism ekonomisk förening

§2. Ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att fungera som återförsäljare av varor och tjänster, vara samarbetspartner i utvecklingsinsatser samt genomföra aktiviteter inom marknadsföring, försäljning, kompetensutveckling och för att stärka sociala relationer mellan medlemmar och andra intressenter. Dessutom är ändamålet att vara ett opolitiskt språkrör för medlemmarna i kommunens näringslivsråd och vara drivande i samhällsfrågor som gynnar näringslivsutveckling, turism och boende i kommunen.

§3. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte inom Nordanstigs kommun, Gävleborgs län.

§4. Medlemskap

Till medlem antas sökande företag, organisationer eller privatpersoner som är intresserad av näringslivsverksamhet och turism. Medlem väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. 

§5. Insatsskyldighet

Varje medlem ska delta i föreningen med ett belopp på 200 SEK, vilket betalas vid inträdet, när medlemskap beviljats. Ingen medlem får delta med mer än en insats. Insatsen återbetalas ej vid utträde ur föreningen. 

§6. Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift. Årsavgiften fastställs på föreningsstämman, dock högst 1000 SEK. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. 

§7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem eller sju ledamöter, varav en ordförande, samt tre eller fem suppleanter. Om ordinarie ledamot inte kan närvara, ska suppleant inträda. Mandattiden är för ordförande ett år och för övriga ledamöter två år. Udda år väljs hälften av ledamöterna.

§8. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning, jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning, utses två revisorer av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

§9. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§10. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast tre månader efter bokslutsdatum, dvs. senast den 30 april. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

§1. Val av ordförande för stämman.

§2. Val av sekreterare för stämman.

§3. Justering av röstlängd.

§4. Val av justerare.

§5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse

§7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§9. Budget och verksamhetsplan.

§10. Val av ordförande

§11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

§12. Val av revisorer

§13. Val av två representanter till valberedningen

§11. Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma sker med e-post och i ett lokalt annonsblad alternativt dagstidning. Kallelse till övriga medlems- och styrelsemöten sker via e-post och andra lämpliga kanaler. 

§12. Ändring av stadgar

Ändring av stadgar ska beslutas vid två på varandra följande årsmöten. 

§13. Vinstfördelning

Uppkommen vinst ska fonderas sedan lagstadgad avsättning till reservfond har gjorts.

§14. Upplösning

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar delas lika mellan föreningens medlemmar.

Övrigt

För övriga frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomisk förening.